I forbindelse med forskningsprosjektet Bærekraftige Opplevelser i Reiselivet har det i høst blitt gjennomført en survey blant 280 innbyggere i Lillehammer og Ringsaker kommuner om deres forhold til Sjusjøen og Nordseter.

Det viser seg at cirka to tredjedeler av befolkningen i Lillehammer og Ringsaker i større eller mindre grad bruker fjellområdene på Nordseter og Sjusjøen. Lillehamringene bruker begge områdene, men må de velge blir det Nordseter. Ringsaksokningene bruker først og fremst Sjusjøen, og kun en liten andel bruker begge områdene.

En mindre undersøkelse

Senter for reiselivsforskning ved Høgskolen i innlandet, Østlandsforskning og Norsk Institutt for Naturforskning ser på hva som kan være bærekraftig utvikling på reiselivsdestinasjoner i Hedmark og Oppland. Sjusjøen er valgt som ett av studieområdene i prosjektet.  En del av datagrunnlaget består av en mindre undersøkelse av den lokale bruk av fjellområdene på Nordseter og Sjusjøen. -Resultatene skal først og fremst brukes sammen med andre data og ikke analyseres alene, understreker forsker Birgitta Ericsson. –Men noe kan vi likevel si – sånn foreløpig.

Det kommer tydelig fram at naturopplevelsen er det viktigste motivet for å bruke områdene, og her er både skiløyper og turstier viktige. Det er framfor alt den greie tilgjengeligheten og tilbudene som gir lokale tilgang til naturopplevelsene. Det vises blant annet av at lillehamringene bruker både Nordseter og Sjusjøen, som begge er lett tilgjengelige fra Lillehammer, mens ringsaksokningene i det store og hele bare bruker Sjusjøen.

Etterlyser samarbeid mellom kommuner

Helt uavhengig av hvilket av områdene man bruker mest i friluftslivssammenheng er man i alle fall enig om at disse fjellområdene, også inkludert Øyerfjellet, bør forvaltes samlet av de tre kommunene Lillehammer, Øyer og Ringsaker. For å sikre en god forvaltning mener man det skal mer samarbeid på tvers av kommunegrensene til.

I tillegg til undersøkelsen er det gjort dokumentanalyser og gjennomført dybdeintervjuer med grunneiere, ledere av velforeninger og reiselivsbedrifter, representanter for kommunene, fylkene og fylkesmennene. Det jobbes nå videre med å analysere materialet fra Sjusjøen, samtidig med at arbeidet tas videre i nye studieområder.

Se også tv-innslag med Tor Arnesen om strømkonflikt på Nordseter og felles forvaltning 

Les her hva eiere av fritidsboliger på Sjusjøen bruker hytta til