Doktorgradsprosjekt ‘Delingsøkonomi i rurale strøk’

Etter en master i naturbasert reiseliv og en bachelor i økonomi er en stipendiatstilling der hun forsker på reiseliv og delingsøkonomi midt i blinken for Kristine Blekastad Sagheim (28) fra Gausdal. Sagheim startet i april som PhD-stipendiat i prosjektet «Delingsøkonomi, digital tjenesteinnovasjon og regional omstilling i Innlandet», som forkortes til CreaTur.

-Det handler både om reiseliv og om økonomi, så det passer meg veldig bra, sier Sagheim og tilfører: -Delingsøkonomi med teknologi som utgangspunkt er ganske nytt og det er gjort lite forskning på feltet, det er utrolig spennende å ta tak i.

Delingsøkonomi kan defineres som økonomisk aktivitet som formidles gjennom digitale plattformer som legger til rette for ytelse eller utveksling av tjenester og kompetanse, eiendeler og eiendom, ressurser eller kapital, uten å overføre eierrettigheter.

Rurale områder

Doktorgradsprosjektet har fått tittelen «Delingsøkonomi i rurale strøk: Hva hemmer og fremmer utviklingen av delingsøkonomien?», og fokuserer spesielt på økonomiske og teknologiske drivkrefter blant tilbydere og forbrukere av reiselivsprodukter basert på delingsøkonomien, med caseområde rurale strøk i Innlandet.

-Mye av tidligere forskning på delingsøkonomi har blitt gjort i byer eller tett befolkende områder med mye turisme, men vi vet at delingsøkonomi som fenomen også eksisterer i rurale områder, med spredt bosetning og lavere antall innbyggere.

De siste måneder har det gått mye tid med å kartlegge, å lage en prosjektbeskrivelse og å rydde opp i definisjoner og begreper. -Nå gleder jeg meg til den første datainnsamlingen, sier Sagheim. Snart står den første intervjurunde for tur, der Sagheim skal intervjue tilbydere av reiselivsprodukter basert på delingsøkonomien. Etter blir forbrukere intervjuet. Avhandlingen skal baseres på tre vitenskapelige artikler.

Forskningsprosjekt

Parallell med Sagheims doktorgradsstudiet jobber forskere fra TØI, SNF, Østlandsforskning og HINN med samme tema.

Hovedmålet med CreaTur er å utrede og teste hvordan delingsøkonomien kan øke verdiskapning og sysselsetning for Innlandets reiselivsbedrifter og kreative næringer. Dette skal danne et kunnskapsgrunnlag som kan brukes til å anbefale myndigheter og næringslivet for å utnytte potensiale digitalisering og delingsøkonomien gir.