Om fritidsboliger i Rendalen

Renåfjellet er et nytt innslag av fritidseiendommer i Rendalen kommune. Fram til det siste har det relativt sett store antallet fritidsboliger (ca 2300) blitt bygget spredt i kommunen og med lav teknisk standard. I Renåfjellet bygges fritidsboliger i felt og med høy teknisk standard i tilknytning til et mindre alpinanlegg. Feltet omfatter i dag om lag 350 ferdig bygde enheter og flere bygningsklare tomter. Det finnes dessuten ytterligere ca. 1500 regulerte tomter i kommunen.

Utbygging bidrar til økt varehandel

Kommunen har vært preget av uttynning over tid, og selv om det har vært nettoinnflytting er den negative naturlige tilveksten større og folketallet går ned. I dag utgjør sysselsettingen i offentlig sektor 42 prosent. Studiene bekrefter at det er verken miljøbevaring eller sosiale forhold som er de største utfordringene med hyttebyggingen, men at de må bidra til å opprettholde eller helst styrke den økonomiske bærekraften i kommunen. Utbyggingen av feltet i Renåfjellet har bidratt til økt tilbud og omsetning i varehandel, som kolonial og byggevarer, og en del håndverkertjenester og grunnarbeider, men aktiviteten har ikke utviklet seg til «en nisjebransje». Det kan likevel være vanskelig på kort sikt å se andre utviklingsalternativer enn fritidsboligbygging og annet småskala reiseliv basert på mest mulig lokale ressurser. Deltakerne i våre intervjuer svarer ganske unisont at det må til økonomisk utvikling for i det hele tatt å kunne opprettholde bosettingen i framtida.

Hva sier folk i Rendalen

…det er viktig for kommunen da med hyttebygging, for at næringslivet her skal ha grunnlag for å eksistere…Så, fritidsbygging kan kanskje i neste ledd generere noen fastboende (i intervju med BOR-prosjektet november 2019)