Metodene i BOR-prosjektet

BOR-prosjektet har benyttet ulike metoder. Det har blitt gjort nærmere 100 individuelle intervjuer og et titalls gruppeintervjuer. Disse har sammen med dokumentstudier vært sentrale. På Sjusjøen har det også blitt gjennomført en spørreundersøkelse.

I tillegg har vi jobbet sammen med involverte aktører slik at de bidrar med sin kunnskap underveis, at vi lærer av hverandre og at ny kunnskap blir benyttet og iverksatt fortløpende. Vi har derfor gjennomført arbeidsseminarer med reiselivstilbydere, forvaltere, brukere av  tjenester, frivillige organisasjoner og lokal ungdom som framtidens forvaltere og brukere. Det har også blitt samlet data fra kasser med gjestebøker.

Nye metoder skaper fellesskap og nye innsikter

Det har blitt gjennomført to Instagram-eksperimenter for å skape engasjement og samhold rundt case-områdene som er valgt for feltarbeidet, og for å samle inn bilder til analyser i prosjektet. I forbindelse med case Dovre lanserte prosjektet et Instagram-eksperiment der folk skulle vise bilder av felleskapet rundt #vårtdovre. Tilsvarende eksperiment ble lansert i forbindelse med arbeidet knyttet til case Mjøsa, #vårtmjøsa. I prosjektet  har vi vært bevisste  på å bruke ‘vårt’ og ikke ‘mitt’ for å fremheve det å utvikle destinasjonene i fellesskap.  

Prosjektet har også utviklet et spill basert på FNs bærekraftmål. Verktøyet kan brukes i utviklings- og innovasjonsprosessor for å blant annet komme fram til nye konsepter og nye måter å samarbeide om disse på. Se video med spillereglene for Bærekraftspillet © :

Vi har publisert forskningsartikler og formidlet aktiviteter og resultater på egne nettsteder og i media, noe som har bidratt til å spre den nye kunnskapen og metoder for samarbeid fortløpende.

Forskerne i BOR er knyttet til Senter for reiselivsforskning, som gjennom prosjektet har fått flere henvendelser fra media i perioden. En samling av medieoppslag finner du her.

I tall

Vitenskapelige artikler og bokkapittel: 6 (hvorav 2 under utarbeidelse)

Deltakelse på internasjonale konferanser: 4

Innlegg på nasjonale konferanser: 8

Populær vitenskapelige artikler og kronikker: 7