Metoder i CreaTur

Prosjektgruppen i CreaTur har hentet inn innsikt fra brukere (både de som deler og de som låner via delingstjenester), eksperter, reiselivsbedrifter, representanter fra forskjellige delingsplattformer og ulike nøkkelaktører innen regional utvikling i Innlandet. Her presenterer vi metodene vi har brukt.

For å få innsikt i hvordan ulike bedrifter i Innlandet tenker om delingsøkonomi og framtiden har vi gjennomført en workshop hvor ulike framtidsscenarioer ble presentert. Gjennom arbeidet i workshopen, fant vi det mest sannsynlige framtidsscenarioet for Innlandet. Dette arbeidet dannet grunnlag for en modifisert nettbasert Delphi-undersøkelse som foregikk i to runder. Deltagerne tok først stilling til forskjellige påstander om scenarioene, mulige utviklinger, konsekvenser og tiltak hver for seg. Deretter fikk de mulighet til å modifisere sine svar ut fra hva de kunne se andre hadde svart. 

Les mer om scenarioverkstedet og Delphiundersøkelse her (PDF) 

Det er også gjennomført en meta-analyse som blant annet har studert drivere for delingsøkonomi. Dette er en analyse som baserer seg på data og resultater fra andre uavhengige analyser av samme fenomen. Målet er å komme fram til mer robuste forskningsresultater enn fra den enkelte analyse.

Spørreundersøkelse

Tidlig i prosjektet gjennomførte vi en eksplorativ spørreundersøkelse om blant annet turvaner og holdninger til deling av turutstyr. Målet var å gi innsikt og grunnlag for videre datainnsamling. Spørreundersøkelsen ble kun distribuert digitalt og la opp til selvrekruttering av respondenter gjennom videre deling på ulike plattformer. Undersøkelsen ble fulgt opp ved å gjennomføre dybdeintervjuer med brukere av delingstjenester for å lære mer om motivasjonen deres, pandemiens påvirkning på delevillighet, hva det er man vil dele, hva man absolutt ikke vil dele og hvorfor.

Les mer om spørreundersøkelsen her

Vi har også foretatt sammenlignende studier der vi har sett på forskjeller og likheter mellom norske delingsøkonomi-brukere og brukere i andre land. Og analysert samfunnsmessige forhold som har påvirket utviklingen av delingsøkonomien.

Innovative metoder

I tillegg har vi eksperimentert med bruken av nye innovative forskningsmetoder for å få fram perspektiver og ideer fra de yngre delene av Innlandets befolkning, gjennom å arrangere innovasjonscamper for elever på Nord-Gudbrandsdal VGS og for masterstudenter ved Høgskolen i Innlandet.

Under innovasjonscampene ble begge gruppene utfordret til å hjelpe det nyopprettede samarbeidsprosjektet «Sykkel i Gudbrandsdalen» ved å komme opp med forslag og ideer til nye sykkelprodukter som inkluderer elementer av delingsøkonomi. I etterkant av innovasjonscampene ble det gjennomført fokusgrupper med bedriftene i sykkelprosjektet for å finne ut av hvordan bedriftene opplevde denne måten å jobbe med innovasjon på og hvorvidt de oppfattet ideene som ble lagt fram som relevante og interessante. Tankene, ideene og lærdommen som kom ut av disse innovasjonscampene kan du lese mer i CreaTurs temaheftet:

XxLenke opp hefteXX