Forskningsmiljøer

Østlandsforskning

Østlandsforskning

Østlandsforskning ble etablert i 1984. Instituttet ble per 1.1.2019 innlemmet i Handelshøgskolen Innlandet ved Høgskolen i Innlandet. Østlandsforskning er lokalisert på Lillehammer, men instituttet har også kontor i Hamar. Østlandsforskning driver anvendt og tverrfaglig samfunnsforskning og utvikling. Reiselivsforskning har vært et hovedområde ved instituttet helt fra starten. De senere åra har viktige temaer vært knyttet til destinasjonsutvikling, kultur- og opplevelsesnæringer, fritidsboliger, arrangementer, regional planlegging og konsekvensutredninger.

For mer informasjon, gå til www.ostforsk.no

Norsk institutt for naturforskning

NINA

Norsk institutt for naturforskning (NINA) er et nasjonalt miljøforskningsinstitutt med hovedkontor i Trondheim og avdelinger blant annet i Lillehammer. Lillehammeravdelingen har i lang tid jobbet med forskning og utredning knyttet til friluftsliv og naturbasert turisme. NINA jobber i første rekke med prosjekter knyttet til markedstrender og -segmentering innenfor naturbasert turisme. Forskningen dreier seg særlig om ressursbaserte aktiviteter som jakt, fiske og fjellturisme. og berører spørsmål i skjæringspunktet mellom bruk, forvaltning og vern av slike ressurser. Turisme i verneområder er ett tema som NINA jobber mye med fra ulike perspektiver. Relevante NINA aktiviteter (om reiseliv) i form av foredrag, oppslag i media, rapporter og vitenskapelige publikasjoner siden 2010 finner du her.

For mer informasjon, gå til www.nina.no

Høgskolen i Innlandet, avdeling Lillehammer

Den reiselivsrelaterte forskningen ved Høgskolen i Innlandet, avdeling Lillehammer har en flerfaglig karakter, og fokuserer på ulike sider ved reiselivs- og opplevelsesproduksjon. Viktige temaer i forskningsvirksomheten er innovasjon, entreprenørskap, bedriftsutvikling, ferieboliger som fenomen og næring, turistatferd, markedsanalyser, destinasjons-image, samt attraksjons- og opplevelsesutvikling.

Høgskolen kan utføre forsknings- og utviklingsoppdrag innenfor sine kompetanseområder. I tillegg til at ansatte utfører forsknings- og utviklingsoppdrag, kan også studenter utføre begrensede prosjekter, først og fremst knyttet til prosjekt-, bachelor- og mastergradsoppgaver.

For mer informasjon, gå til www.inn.no

Høgskolen i Innlandet, Hedmark

Høgskolen i Innlandet i Hedmark er aktiv innen forskning knyttet til service og tjenesteyting. Service forstås som kompetanse gjort om til handlinger til fordel for de involverte parter. Dette innebærer at kunden alltid er en aktiv del av tjenesteprosessen. For eksempel påvirker kundens kompetanse og ferdigheter opplevelsen i en skibakke. Ved forskningen fokuseres det både på utvikling av nye teorier og empiriske undersøkelser knyttet til tjenesteyting. Viktige områder en setter fokus på er servicesystemer, tjenesteinnovasjon og -utvikling, verdisamskaping mellom kunde og ansatt/bedrift, prosessforbedring, kundetilfredshet og -lojalitet og klagebehandling. Disse områder kan også knyttes til opplevelsesnæringen og reiseliv.

Høgskolen gjennomfører forsknings og – utviklingsoppdrag for både opplevelsesnæringen og reiseliv.

For mer informasjon, gå til www.inn.no