«Sosial bærekraft som innovasjonsdriver: Hvordan kan fritidsboligeiere bli en ressurs for lokalsamfunn?» Dette  er tittelen på et nytt forskningsprosjekt til reiselivsforskere tilknyttet Senter for Reiseliv. Prosjektet får støtte fra Regionale Forskningsfond Innlandet.

Forskerne skal sammen med lokale aktører utvikle forslag til tiltak som tilrettelegger for økt interaksjon mellom fritidsboligbefolkningen og lokalsamfunnet. Målet er nyttiggjøring av fritidsboligbefolkningen som ressurs i lokal steds- og næringsutvikling. -Først skal vi kartlegge dagens situasjon og identifisere relevante aktører, så skal vi se til tidligere forskning og tiltak som er innført andre steder, forteller prosjektleder Veronica Blumenthal. -Deretter skal vi engasjere relevante aktører i en co-design-workshop der vi utvikler tiltak gjennom en «bottom-up» tilnærming.

Prosjektet bygger videre på notatet Fritidsboligbefolkningen og lokalsamfunnet – Kan fritidsboligeierne bli en ressurs for lokal utvikling?

Bakgrunn

Antall fritidsboliger i Norge øker stadig. Spørsmål om den økonomiske, miljømessige og etter hvert også den sosiale bærekraften i dagens fritidsboligutvikling står nå på agendaen. Tidligere forskning peker på at holdning til fritidsboligutviklingen avhenger av hvorvidt lokalbefolkningen opplever at fritidsboligeiere bidrar positivt til lokalsamfunnet, eller at fordelene med utviklingen veier opp for ulempene.
Ifølge Blumenthal er det viktig at kommunene klarer å sikre de fastboende tilstrekkelige kollektive gevinster fra fritidsboligutviklingen. De skal også synliggjøre disse gevinstene ovenfor lokalbefolkningen. -Tilrettelegging for at hyttefolk kan nyttiggjøre seg som ressurs i lokal utvikling kan redusere framtidige konflikter og bidra til å bevare et harmonisk forhold mellom heltids- og deltidsbefolkningen.

Flere studier viser at fritidsboligeierne ikke bare sitter på relevant kunnskap i form av for eksempel utdanning, ledererfaring, styreverv og gründererfaring men også har tilgang til kapital og relevante eksterne nettverk. I tillegg har fritidsboligeiere også ofte interesse for å bidra til lokal steds- og næringsutvikling i vertskommunen. -Det blir spennende å bidra til at denne interessen kanskje kan bli satt ut i live i praksis, avslutter Blumenthal.