Nasjonalparkene og deres rene natur er Norges stolthet. Turistene elsker dem, men mange lokale ser ofte konflikter: konflikt knyttet til bruk og vern, konflikt mellom villrein og mennesker, mellom økonomiske interesser og naturen. Men hva synes fremtidens brukere, beboere og forvaltere? Hvordan bruker ungdommene nasjonalparkene de vokser opp i nærheten av i dag? Og hva synes de er en bærekraftig utvikling av fjellområdene? Hvordan kan et godt sted å reise til også være et godt sted å bo i årene som kommer #vårtdovre?

Disse spørsmål står sentral i en workshop som forskerne i prosjektet Bærekraftige Opplevelser i Reiselivet ved Senter for Reiselivsforskning skal ha med elever fra Nord-Gudbrandsdalen Videregående avdeling Dombås etter sommeren. Arbeidsseminaret skal ha praktiske samarbeidsoppgaver og diskusjon (metode co-design).

Forskningsdagene

Workshopen inngår programmet til de nasjonale Forskningsdagene, som i år har miljø som tema.

-Vi ønsker å høre hva ungdommen selv tenker om framtiden samt deres bruk av fjellet i dag, forteller prosjektleder Monica A. Breiby. I reiselivsforskning står ofte turister sentral, men i BOR-prosjektet er det er også viktig å kjenne til lokalbefolkningens preferanser og meninger.

Litt vet vi allerede, basert på en spørreundersøkelse Ruralis gjennomførte i 2016 blant 815 perso

ner som bor rundt Dovrefjell og Sunndalsfjella:

  • Lokalbefolkningen verdsetter fjellområdet høyt
  • Fjellområdet og forvaltningen av det er et viktig samtaletema i lokalsamfunnene
  • Fjellet synes å skape mer engasjement blant menn enn blant kvinner, og mer blant eldre enn blant yngre
  • Lokalbefolkningen er generelt fornøyd med at deler av kommunen de bor i er vernet og at det er nasjonalpark i Dovrefjell og Sunndalsfjella

Les publikasjonen Lokalbefolkningen rundt Dovrefjell og Sunndalsfjella – Betydningen av fjellet og holdninger til forvaltningen