Nærmere 30 personer fra reiselivsbedrifter, destinasjonsselskap, offentlige aktører og forskere var samlet for kickoff til det næringsrettede forskningsprosjektet Bærekraftige Opplevelser i Reiselivet (BOR).  Avsparket skjedde 24. januar i inspirerende omgivelser på Prøysenhuset på Ringsaker.

To temaer

BOR ledes av  Høgskolen i Innlandet (HINN), Østlandsforskning (ØF) og Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) i regi av Senter for reiselivsforskning og går over 3 år. Prosjektet har fokus på to temaer. Disse er vektlagt ut fra en kartlegging av reiselivsnæringens behov og ønsker.

Det ene tema er kunnskapsdrevet produkt- og opplevelsesutvikling som skal belyse hvordan endret etterspørsel mot mer individualiserte opplevelser kan fanges opp av næringen. Hvordan bør bedriftene jobbe med produkt- og opplevelsesutvikling på destinasjonsnivå? Og hvordan kan bedriftene legge til rette for tjenester og tilbud som bidrar til enda bedre opplevelser for de som besøker destinasjonene og for de som bor der? Det andre temaet er bærekraftige og attraktive helårsdestinasjoner.

Formålet med prosjektet er at den nye kunnskapen som kommer fram skal bidra til å styrke produktutviklingen, gi økte opplevelsesverdier, øke konkurranseevnen og verdiskapning, samt gi mer bærekraftige og attraktive destinasjoner i Innlandet.

Ulike turistsegmenter

På kick off understrekte Hogne Øian fra NINA at prosjektet vil fokusere på hva bærekraftig reiseliv innebærer for ulike turistsegmenter, hytteeiere, lokalbefolkning, reiselivsnæringen og offentlige aktører. -Alle aktører er ikke uten videre fullt ut enige om målsetninger og virkemidler her, og ideen om at bærekraftighet kan utvikles til et konkurransefortrinn for Innlandet kan ikke realiseres i en håndvending.

Temaet vil også fokusere på styring og planlegging av hyttedestinasjoner.

Presentasjonen framlagt på Kick-off finner du her (PDF)

Doktorgradsstipendiat Eva Duedahl Knudsen gikk nærmere inn på hvordan det metodisk skal jobbes i prosjektet. I løpet av 3-årsperioden skal det utvikles og testes ut verktøy i en felles utviklings- og forskningsprosess med turister, lokalbefolkning, hytteeiere, private og offentlige aktører samt forskere.

Allerede på kickoff startet dette arbeidet, hvor aktørene jobbet i grupper og ga verdifulle innspill til de to temaene. Forskerne skal nå analysere alle innspill og utarbeide veien videre.

KUF-fondet

Prosjektet er finansiert med midler fra Kompetanse-, universitets- og forskningsfondet i Oppland (KUF-fondet). I tillegg bidrar forskningsinstitusjonene, private og offentlige aktører med egeninnsats inn i prosjektet.
Forskningsprosjektet er i tråd med anbefalingene fra Innlandsutvalgets rapport, hvor reiseliv er ett av satsingsområdene. Det er i også i samsvar med stortingsmeldingen for reiseliv, hvor opplevelser, bærekraftig utvikling og helårsdestinasjoner er spesielt vektlagt.

Prosjektsidene finner du her