Regionale forskningsfond Innlandet (RFFINNL) har gitt 15 millioner kroner til to store prosjekter innen reiseliv.

-Vi er glade for å få mulighet til å utvikle kunnskap innen viktige områder for reiselivet både i Innlandet, samt nasjonalt og internasjonalt, sier leder i Senter for Reiselivsforskning, professor Kjell Overvåg. Begge prosjektene vil gi kunnskap som kan styrke verdiskapingen i reiselivet. Han mener de også styrker kompetansen på HINN og i de andre deltakende FoU-institusjonene, til nytte både i undervisning og øvrig forskning. Overvåg: -Ikke minst er de to doktorgradsstipendiatene viktige i denne sammenhengen. Tett samarbeid med FoU-institusjoner og næringsliv i inn- og utland gjør også disse prosjektene ekstra spennende

Delingsøkonomi

Det ene prosjektet heter «Delingsøkonomi, digital tjenesteinnovasjon og regional omstilling i Innlandet: en potensialanalyse for besøkssektoren og kreative næringer» og forkortes til CreaTur. Prosjektet er et samarbeid mellom HINN, Transportøkonomisk institutt, Samfunns- og næringslivsforskning AS, Visit Lillehammer, IKT-Ressursforum Innlandet og DNT. Det blir flere partnere i løpet av prosjekter, som skal ledes av Overvåg.

Hovedmålet med CreaTur er å utrede og teste hvordan delingsøkonomien kan øke verdiskapning og sysselsetning for Innlandets reiselivsbedrifter og kreative næringer. Dette skal danne et kunnskapsgrunnlag som kan brukes til å anbefale myndigheter og næringslivet for å utnytte potensiale digitalisering og delingsøkonomien gir.

Husdelingstjeneste Airbnb og drosjetjeneste Uber er allerede kjente eksempler av delingsøkonomien. CreaTur skal se på andre og nye områder der delingsøkonomien kan bidra til mer bærekraftige løsninger og økt verdiskapning. -Her kan man tenke på alt mulig fra deling av friluftsutstyr eller klær til deling av kompetanse innen for eksempel fisking, forteller Overvåg.

Det er utlyst en stipendiatstilling i forbindelse med prosjektet.

 Se stillingsannonsen her (frist 15.november 2018)

Prising av skiopplevelser

Det andre prosjektet heter ‘Innovative Pricing Approaches in the Alpine Skiing Industry’ (IPAASKI) og skal ledes av førsteamanuensis Erik Haugom. Prosjektet er et samarbeid mellom blant annet HINN, Østlandsforskning, Ca Foscari University Venice i Italia og diverse internasjonale alpinanlegg.

I IPAASKI er det overordnede målet å utvikle og implementere nye og innovative ordninger for prissetting for å skape verdi i norske alpinanlegg. Forskerne er også ute etter ‘best practice’ eksempler og noen av målene er å utvikle nye prisingsmetoder  og å hjelpe alpinanleggene med å ta dem i bruk i praksis.

Prosjektet bygger blant annet videre på avhandlingen til Dr. Iveta Malasevska om samme temaet.

Søknadsfristen for stipendiatstillingen i forbindelse med dette prosjektet har gått ut.

Sjekk prosjektets nettsider for forskningsartikler om innovativ prising av alpinanlegg.

Begge prosjektene er tildelt inntil 7,5 millioner, har oppstart nå i høst og avsluttes i desember 2021.

Om RFF Innlandet

RFF Innlandet skal bidra til forskningsdrevet innovasjon og regional utvikling i Innlandet. RFF Innlandet støtter prosjekter med klar regional relevans og med tydelig potensiale for regional verdiskapning.