Høgskolen i Innlandet, Østlandsforskning og Norsk institutt for naturforskning (NINA) har fått tildelt 6,4 millioner kroner fra Kompetanse-, universitets- og forskningsfondet (KUF) i Oppland til et stort 3-årig forskningsprosjekt innenfor reiseliv. Aktørene samarbeider i Senter for reiselivsforskning. -Forskningsmiljøene setter stor pris på bevilgningen fra KUF-fondet,sier senterets leder Monica A. Breiby. -Nå kan vi jobbe med et større forskningsprosjekt over tid, og styrke samarbeidet mellom næring, offentlige aktører og FoU, hvor alle parter har noe å lære av hverandre, tilføyer hun.

To tema

Forskningsprosjektet retter seg mot to prioriterte tema. Det ene temaet er «Kunnskapsbasert produkt- og opplevelsesutvikling», som belyser hvordan endret etterspørsel mot mer individualiserte opplevelseselementer bør fanges opp av næringen. Hvordan skal en i lys av denne utviklingen jobbe med produkt- og opplevelsesutvikling i bedrifter og på destinasjonsnivå? Opplevelsesdesign, samskaping av verdier, nettverk og innovasjonsprosesser er sentrale stikkord i dette arbeidet.
Det andre temaet er «Bærekraftige og attraktive helårsdestinasjoner», hvor prosjektet fokuserer på hva bærekraftig turisme innebærer for ulike turistsegmenter, reiselivsnæringen og offentlige aktører. Hvilke tiltak er akseptable, hvilke tiltak er ønskelige og hvordan kan bærekraft utvikles til et konkurransefortrinn i Innlandet? Dette temaet vil også studere styring og planlegging av fritidsboliger på destinasjonsnivå.
Både Østlandsforskning, NINA og HINN vil alle jobbe med begge temaene, i tett dialog med næring og virkemiddelapparat gjennom seminarer og konferanser mv.

Forankret i næringens behov

Prosjektet er forankret i næringens behov og ønsker. Det er gjennomført en kartlegging basert på idedugnad med aktører fra Bransjerådet for reiseliv og en spørreundersøkelse blant reiselivsaktører i Hedmark og Oppland. Kartleggingen viste at det er en klar erkjennelse av at reiselivet i Innlandet har et uforløst potensial i et styrket samarbeid mellom ulike aktører og med økt bruk av FoU. Det er dessuten klare forventninger til at Senter for reiselivsforskning, med Bransjerådet for reiseliv, er en sentral aktør i dette arbeidet.

Arbeidsmøte med Monica Breiby (INN), Øystein Aas (NINA), Hogne Øian (NINA), Martin Rønningen (INN) og Harry Andreassen (INN), på Skype. Bildet: Birgitta Ericsson (Østlandsforskning).

Postdoktor

Det er bevilget midler til en postdoktor i prosjektet, med en fordypning i kombinasjonen bærekraftige/attraktive helårsdestinasjoner og kunnskapsbasert produkt-/opplevelsesutvikling. Det skal jobbes parallelt med de to temaene i forskningsprosjektet for å oppnå best mulig læringseffekt og kunnskapsoverføring.
Høgskolen i Innlandet vil bidra med egenfinansiering i form av en doktorgradsstipendiat, samt egen forskningstid. NINA og Østlandsforskning vil også bidra med interne ressurser til prosjektet.
Prosjektet vil også benyttes til forskningsbasert undervisning og oppgaver på bachelor- og masterstudier ved Høgskolen i Innlandet.

Innlandsutvalget og stortingsmeldingen

Forskningsprosjektet er i tråd med anbefalingene fra Innlandsutvalgsrapporten, hvor reiseliv er ett av satsingsområdene. Det er i også i samsvar med den nye stortingsmeldingen for reiseliv, hvor opplevelser, bærekraftig utvikling og helårsdestinasjoner er spesielt vektlagt.