Kan pandemien betegnes som et paradigmeskifte for reiselivsnæringen? spør reiselivsforskere Hans Holmengen og Rolf Akselsen. Denne våren setter de i gang prosjektet ‘Post Covid-19. Endringer i foretakenes forretningsmodeller?’ som skal kartlegge i hvor stor grad pandemien har ført til at reiselivsbedrifter jobber med endringer i sine forretningsmodeller. I tillegg analyserer de hvilke endringer som er gjennomført og hvilke bakenforliggende faktorer som ligger til grunn for de ønskede endringene.

-Paradigmeskifter skaper ofte insentiver til omstilling og varige endringer i næringslivet, forteller Holmengen. -I første fase av prosjektet skal vi se om det er tilfelle nå med pandemien og vi skal gjøre en kvantitativ undersøkelse blant ulike typer reiselivsbedrifter i Valdres, Gudbrandsdalen og Lillehammer-regionen.

Formålet her er å kartlegge graden av endringer som har skjedd i forretningsmodellene som følge av Covid-19. Her vil bedriftene bli gruppert etter graden av endringer – ingen, små eller vesentlige endringer.  Det skal også kartlegges hvilke type endringer som er gjennomført eller planlagt gjennomført. Gjennomføringen av dette trinnet skjer i forbindelse med en bacheloroppgave i reiseliv.

Neste steg er å analysere de bakenforliggende årsakene (kunnskapsgrunnlaget) til endringene blant de bedriftene som har gjort eller planlegger vesentlige endringer i sine forretningsmodeller.   Denne undersøkelsen skal skje gjennom dybdeintervju med 6-8 bedrifter fra første screening undersøkelsen.

Prosjektet forventes å bli ferdig i løpet av neste vår og resultatene blir presentert i en rapport og en artikkel.