Case områder i BOR (bestemt april 2018)

Forskningsprosjektet Bærekraftige Opplevelser i Reiselivet (BOR) er godt i gang og det er blitt gjennomført et første møte med de to arbeidsgruppene som skal hjelpe forskerne med å drøfte, diskutere og bygge nettverk.  

Oversikt over deltakerne i arbeidsgruppene finner du her 

Ut fra en liste med kriterier er det valgt caser/områder det skal ses nærmere på de neste 3 år. Her er blant annet geografisk spredning, egnethet i forhold til temaer og type destinasjon vektlagt.  

Felles case

Som overordnet case for hele prosjektet er Dovre og området rundt valgt. Fokuset her ligger på naturaktiviteter, et sted som inkluderer både turister, hytteeiere og fastboende og at det har et potensial for både sommer- og vinterturisme.  

-Vi er ikke ute etter bare suksesshistorier, sier prosjektleder Monica A. Breiby. -Det er viktig at funnene som kommer fram i casestudiene har overføringsverdi til andre destinasjoner, slik at de også kan dra nytte av det vi kommer fram til. 

BOR-prosjektet er delt i to spesifikke temaer: Kunnskapsbasert produkt- og opplevelsesutvikling og Bærekraftige og attraktive helårsdestinasjoner.  

Mjøsområdet

Temaet Kunnskapsbasert produkt- og opplevelsesutvikling skal belyse hvordan endret etterspørsel mot mer individualiserte opplevelser bør fanges opp av næringen. Hvordan jobbes det med produkt- og opplevelsesutvikling på destinasjonsnivå? Hvordan kan reiselivet legge til rette for tjenester og tilbud som bidrar til enda bedre opplevelser for de som besøker destinasjonene og for de som bor der? Her vektlegges sosial bærekraft og tilbud til ulike generasjoner. For dette temaet er Mjøsområdet valgt som case. 

-Mjøsa er et spennende område som dekker både Oppland og Hedmark, og hvor mange ulike opplevelsesdimensjoner vil testes ut, understreker Breiby. 

Helårsdestinasjoner

Tema 2, Bærekraftige og attraktive helårsdestinasjoner, vil blant annet fokusere på hva bærekraftig reiseliv innebærer for ulike turistsegmenter, hytteeiere, lokalbefolkning, reiselivsnæringen og offentlige aktører. Dette temaet vil også fokusere på styring og planlegging av hyttedestinasjoner. 

Her er det valgt to ytterpunkter av destinasjoner: det mer ‘urbaniserte’ fjellområdet Sjusjøen versus utmarks- og utkant området Renåfjellet i Rendalen. I tillegg skal kulturminne- og kulturlandskapsområdet Granavollen under lupen.  

Sjusjøen er Norges største hyttedestinasjon og det gir muligheter for å se på utfordringer knyttet til ulike dimensjoner ved bærekraft. Nærheten til Osloregionen og dilemmaer rundt utbyggingsprosjekter er også interessante aspekter.  Et ytterpunkt til Sjusjøen, er Renåfjellet, som ligger relativt langt fra folketette områder og flyplass.  

Lygna er valgt som case for å se nærmere på kombinasjonen natur og kultur som opplevelsesprodukt, og potensialet i utviklingen som helårsdestinasjon.