Fritidsboliger

Fritidsboliger

Både Østlandsforskning og Høgskolen i Lillehammer HiL utførte forskning knyttet til hytter og fritidsboliger. Dette har dels vært forskningsoppdrag bestilt av næringsinteressenter der formålet eksempelvis har vært å kartlegge økonomiske virkninger og identifisere potensialer for næringsutvikling basert på fritidsboligmarkedet. I tillegg har det vært gjennomført mer grunnleggende forskning om fritidsboliger som fenomen.