Prosjektet Bærekraftige Opplevelser i Reiselivet har i fjor hatt fokus på Dovrefjell og Dombås blant annet ved å se på hvordan fjellområdene og nasjonalparkene blir brukt. Norsk Institutt for Naturforskning har parallelt gjennomført en ferdselsundersøkelse rundt Kongevegen, som går over Dovrefjell. Dette gir verdifull kunnskap som blir tatt med i videre arbeid med BOR.

Undersøkelsen viser at naturopplevelse og det å oppleve fjellområdet på Dovrefjell er de viktigste motivene for å gå langs Kongevegen, etter fulgt av fred og ro, og å bruke kroppen. Brukerne var positive til merking av sti, informasjon om natur og kulturminner i området, overnattingsmuligheter og restaurering av vegen.

Les hele rapporten Kongevegen over Dovre. Bruksstatus 2019 her

Bakgrunn for ferdelsundersøkelsen

Kongevegen er en sentral del av ferdselshistorien på Dovrefjell, anlagt som den første offentlige vegen for hest og vogn over et høyfjellsområde i Norge. Vegen strekker seg fra Dovre over Hjerkinn og til Oppdal Kirke.
I 2018 begynte man å restaurere og istandsetting Kongevegen over Dovrefjell og sommeren 2019 ble det derfor gjennomført en brukerundersøkelse i tre utvalgte fokusområder langs vegen. Fokusområdene er valgt ut fordi de utgjør de potensielt viktigste områdene med tanke på villrein og fordi de er spesielt relevante med tanke på restaurering av Kongeveien. De tre fokusområdene var Hardbakken, Hjerkinnhø og Vårstigen.

Figur 1: Fokusområder for gjennomføring av brukerundersøkelsen langs Kongevegen. Kartutsnittet er hentet fra www.norgeskart.no

Kasser og ferdstellere

Til sammen seks selvregistreringskasser og syv automatiske ferdselstellere ble benyttet og det ble samlet inn svar fra 1092 brukere av Kongevegen. Nasjonalitetsfordelingen blant brukerne var relativt jevn, med en liten overvekt av utlendinger (53%). Litt under halvparten var på dagstur da de gikk langs Kongevegen, men likevel skulle så mange som 80% av respondentene overnatte i området. Overnatting på gjestegård/fjellstue var mest vanlig, men relativt mange skulle også overnatte på campingplass og i telt/under åpen himmel.

Liker merkede stier og tilrettelegging

Naturopplevelse og det å oppleve fjellområdet på Dovrefjell var de viktigste motivene for å gå langs bilde av kassene som ble brukt til spørreskjemaKongevegen, etter fulgt av fred og ro, og å bruke kroppen. Brukerne var overveiende positive til tilretteleggingstiltak som merking av sti, informasjon om natur og kulturminner i området, overnattingsmuligheter og restaurering av vegen. Ved alle fokusområdene var brukerne også fornøyd med tilretteleggingen slik den er i dag. Samtidig synes mange det var positivt å kunne gå milevis uten å møte andre mennesker og å dele veien med flere ulike brukergrupper oppleves noe mindre positivt, spesielt ved Hardbakken og Vårstigen.

Respondentene ved Hjerkinnhø virker å være noe mer positive til ulike brukergrupper og det er her det er best tilrettelagt for sykling med en lang og bred grusvei. Dette kan være fordi brukerne i dette området generelt er mer positive til ulike bruksformer eller at vegen her er bedre tilrettelagt for flerbruk.

Les mer om case Dovre og Dombås her