De aller fleste som ferdes i fjellet, sykler på vanlig sykkel, men de siste årene har el-sykkel blitt et mer vanlig syn. Det trengs derfor mer kunnskap om sykling i verneområder. På oppdrag fra Miljødirektoratet og nasjonalparkstyret har NINA gjort en evaluering av eventuell effekt av forskriftsendringa om åpning for el-sykling på den 7.5 km lange Glitterheimvegen i Jotunheimen.

Funn

Observasjonene og spørre-undersøkelsen viser at det er nå få bruker el-sykkel, henholdsvis 5.3 % og 6.0 %.

Det er langt flere som er positive (67 %) enn negative (12 %) til el-sykling langs Glitterheimsvegen. Det viktigste argumentet for dette er et ønske om å gi alle mulighet til å bruke vegen. Det var også stor tilslutning til at el-sykling skal være «Kun tillatt på et utvalg veger og stier» og «…el-sykkel bør være som nå, tillatt på et lite utvalg veier i Jotunheimen NP»

Studiet viser at det finnes interessemotsetninger mellom syklister/el-syklister og andre brukere, og at el-sykling i verneområder er et kontroversielt tema. Et annet viktig poeng med el-sykling er at mange mener prinsippet om likebehandling er viktig, og at el-sykling gir nye brukergrupper (eldre, dårlig form, funksjonshemmede etc.) tilgang til arealene.

Metode

Det ble installert i alt 16 automatiske tellere på 8 plasser for syklister og gående. I tillegg gjennomførte forskerne en spørreundersøkelse under brukerne av vegen. Observasjonsstudier ble gjennomført for å kartlegge ferdselsmønsteret og for å få data på karaktertrekk ved brukerne. Stordata fra Strava ble brukt som tilleggsdata for å beskrive karaktertrekk ved syklistene og den romlige bruken i området.

Last ned rapporten El-sykling i Jotunheimen nasjonalpark. Kunnskapsgrunnlag langs vegen inn Veodalen til Glitterheim