Stipendiat Iveta Malasevska disputerer for sin doktorgrad på Lillehammer 15. desember om prising av heiskort i alpinanlegg.
Tittel på avhandlingen er “Innovative pricing approaches in alpine skiing industry”.

For det første har avhandlingen til hensikt å øke kunnskapen om faktorer som påvirker etterspørselen for alpinkjøring og prisen på heiskort.
For det andre har den til hensikt å gi kunnskap om hvordan skidestinasjoner kan bruke innovative prisstrategier for å oppnå konkurransefortrinn.
Behov for innovasjon i sektoren
Alpinanlegg er en ekstremt konkurransedyktig industri, men hvor man de siste årene har kunnet spore en tendens til stagnasjon .

Innovasjon vil derfor være grunnleggende for å kunne realisere potensialet som ligger i sektoren, og for å sikre en bærekraftig vekst i bransjen.

Betydningen av pris

Pris er et av de viktigste elementene som påvirker et skianleggs lønnsomhet og konkurranseevne. Priser er noe av det kunder sammenligner når de skal velge mellom ulike skidestinasjoner, samtidig er det salg av heiskort som gir den største delen av inntektsgrunnlaget for alpinanleggene.

Generelt viser etterspørselen etter alpinanlegg store variasjoner, og Malasevska argumenterer i sin avhandling for at alpine skianlegg både kan øke lønnsomheten og håndtere svingningene i etterspørselen ved å innføre følgende prisstrategier:

Variabel pris basert på sesong

En dynamisk prisstrategi basert på forskjellige værsscenarier.
I tillegg gir Malasevska empiriske bevis på forholdet mellom pris og kvalitet på skidestinasjoner og diskuterer praktiske implikasjoner for forvalterne av skianleggene.

Selv om innovative priser er godt etablert som et konsept og har vært brukt med stor suksess innen mange områder av hotell – og turistnæringen de siste tiårene, har bruken av innovative pristilnærminger i alpinanlegg ikke tidligere blitt forsket på.

Avhandlingen bidrar derfor til forbrukeradferdsteori og gir de første bevis på effekten av en mer dynamisk prisstrategi på skianleggs økonomiske resultater.

Aktører i alpinanleggsbransjen kan bruke innsikten og de analytiske rammene som presenteres i denne studien for å utvikle ny prisingstaktikk og innføre disse i sin daglige drift.

Les artikkelen NRK skrev om forskningen til Malasevska her

Opponenter
Første opponent, doktor Andreas Hinterhuber, Hinterhuber & partners, Østerrike
Andre opponent, professor Kristin Roll, Høgskolen i Sørøst-Norge
Tredje komitémedlem og komiteens administrator, professor Kjell Overvåg, Høgskolen i Innlandet
Veiledere
Hovedveileder har vært førsteamanuensis Erik Haugom, mens medveileder har vært professor Gudbrand Lien.