Hva vil skje med deling av produkter og tjenester innen reiseliv og kreative næringer i Innlandet på bakgrunn av forskjellige scenarioer? Hvilke løsninger er aktuelle, og hvilke tiltak kan anbefales?

Prosjektgruppa i CreaTur arrangerte nylig et digitalt scenarioverksted med 12 representanter for bedrifter, organisasjoner og myndigheter med interesse i utvikling av delingstjenester innen kreative næringer og reiseliv i Innlandet.

 

Hvorfor et scenarioverksted?

Scenarioer er fremtidsbilder basert på mulige utviklingstrekk i samfunnet. Ved å ta utgangspunkt i slike scenarioer, kan vi løsrive oss fra sitasjonen i nåtiden og diskutere ulike sider ved delingsøkonomien i lys av hva vi kan forestille oss vil prege samfunnet i årene som ligger foran oss.

En forutsetning for å skape engasjement rundt scenarioene, er at deltakerne vurderer dem som troverdige eller sannsynlige. På verkstedet presenterte forskerne derfor innledningsvis tre ulike scenarioer som deltakerne ble bedt om å ta stilling til, og dernest i hvilken grad de ulike scenariene vil føre til mer deling av produkter og tjenester.

Dette var scenarioene

Scenario 1: Klimaendringene og det grønne skiftet (med vekt på krav om endringer i forbruksmønstre)

Scenario 2: Økt utrygghet (med vekt på nye tilpasninger til trusler om terror og pandemier)

Scenario 3: Den teknologiske utviklingen skyter fart (med vekt på innovative produkter, tjenester og løsninger)

Etter at deltakerne hadde diskutert de ulike fremtidsbildene i to mindre grupper, fremholdt de fleste i oppsummeringen at klimaendringene var mest sannsynlige av de tre scenarioene, men at den teknologiske utviklingen likevel ville få størst betydning for deling av produkter og tjenester i Innlandet.

Konsekvensene av de teknologiske endringene (Scenario 3) ble deretter diskutert gruppevis. Det var bred enighet i påfølgende plenumssesjonen at teknologiske endringer ville gi større muligheter til å mer deling for både forbrukere og virksomheter. Det ble også konkludert med at dette generelt sett også ville være positivt for myndigheter og samfunn.

Veien videre

Prosjektet vil bruke innspillene og diskusjonene i scenarioverkstedet som grunnlag for en bredere og større undersøkelse blant relevante aktører i Innlandet på nyåret. Resultater fra den undersøkelsen er ventet rundt påsketider 2021.

Se også TØIs CreaTur-nettsider her